การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1

พิมพ์


เรียบเรียงโดย : สาลินันท์ เทพประสาน
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2552
ISBN 978-974-8097-12-1
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์เทียนวัฒนา
93 หมู่ 6 ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0-3533-5527

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1  เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (Use of Computer in Business) จำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (Use of Computer in Business) จำนวน 3(2-2-5) หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1 (Use of Computer in Business  1) เป็นในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เนื้อหาในเล่มนี้มีจำนวน 6 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล ระบบฐานข้อมูล การเขียนผังงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 09:40 น. )