หลักการบัญชี 1

พิมพ์

เรียบเรียงโดย : เสนีย์ พวงยานี
พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2548
ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2579
ISBN 974-93551-7-2
จัดพิมพ์โดย : บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
16/104 ถ.วิภาวดีรังสิต ซ. วิภาวดีรังสิต 17 แขวงจตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2936 3334, โทรสาร 0 2936 0328
หลักการบัญชี 1 (Principles Accounting 1) เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบัญชีและสำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับหลักและกระบวนการบันทึกข้อมูลทางบัญชีเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

หลักการบัญชี 1 (Principles Accounting 1) เนื้อหาประกอบด้วย การศึกษาถึงความหมายและประเภทของบัญชี ประโยชน์และความสำคัญของการบัญชีที่มีต่อสังคม แม่บทการบัญชี หลักเกณฑ์และวิธีการขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินของกิจการให้บริการกิจการซื้อขายสินค้า และกิจการผลิต และขายสินค้าที่จัดตั้งในรูปของกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัท ตลอดจนการวิเคราะห์และการตีความรายงานการเงิน

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 13:52 น. )