พันธุศาสตร์ 2

พิมพ์

ผู้เรียบเรียง : หนามเตย  มีเมศกุล
รหัสวิชา  13-041-207
สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิชาพันธุศาสตร์ 2 เล่มนี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้ยึดถือตามหลักสูตรรายวิชาพันธุศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พันธุศาสตร์ 2 (Genetics 2) ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้  พันธุกรรมที่ควบคู่โดยยีนมากคู่ พันธุศาสตร์ประชากร สารพันธุกรรม การกลายพันธุ์และพันธุวิศวกรรม

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 09:35 น. )