พันธุศาสตร์ 1

พิมพ์

ผู้เรียบเรียง : หนามเตย  มีเมศกุล
รหัสวิชา  13-041-207
สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิชาพันธุศาสตร์ 1 เล่มนี้ ได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้ยึดถือตามหลักสูตรรายวิชาพันธุศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

พันธุศาสตร์ 1 (Genetics 1) ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ความหมาย ขอบข่ายความสำคัญของวิชาพันธุศาสตร์และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  ทฤษฎีความน่าจะเป็น   พันธุศาสตร์ของเมนเดลพันธุศาสตร์นอกเหนือกฎเมนเดล

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 09:34 น. )