ทฤษฏีระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

พิมพ์

ผู้เรียบเรียง : สุวุฒิ  ตุ้มทอง
จำนวนหน้า  : 179 หน้า
วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ : 28 เมษายน 2549
พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
           7/1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ ผู้อ่านได้ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลข เหมาะกับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
ทฤษฏีระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Method) ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคำนวณเชิงตัวเลข  สมการไม่เป็นเชิงเส้น   รากของสมการโพลีโนเมียล  การประมาณค่าในช่วง  การหาค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข   การหาค่าอินทิเกรตเชิงตัวเลข 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 09:33 น. )