การวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิตอล 2

พิมพ์

โดย : ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
รหัสวิชา  11-611-103
หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เอกสารฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา   “ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิตอล”  โดยมีเนื้อหาสอดคล้องตรงตามหลักสูตร ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เอกสารฉบับนี้เรียบเรียงโดยเน้นให้อ่านง่าย สามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงเหมาะสมสำหรับผู้สนใจเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิตอล
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิตอล 2 (Digital Circuit Analysis and Design 2) ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้  วงจร นับชนิด Asynchronouse  วงจร นับชนิด Synchronouse  วงจรชิพรีจิสเตอร์   หน่วยความจำ  ชนิดและคุณสมบัติของ PLD  การนำ PLD ไปใช้งาน   การใช้งานวงจรดิจิตอลกับสัญญาณแอนะลอก   การนำไอซีดิจิตอลไปใช้งาน

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 09:31 น. )