โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย

พิมพ์

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ICT)

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ต่อไปหลักสูตรที่อบรม มีดังต่อไปนี้
1. สร้างงานกราฟิกและตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพ (Adobe Photoshop CS3)
2. สร้างงานกราฟิกและลายเส้นอย่างมืออาชีพ (Adobe Illustrator CS3) 
3. Digital Audio & Basic Sound Engineer  (Adobe Audition)
4. การตัดต่อภาพยนตร์แบบมืออาชีพ  (Video Studio)
5. สร้างสรรค์งานแอนิเมชั่นแบบมืออาชีพ (Adobe Flash CS3 Professional)

จำนวนชัวโมง : รวมทั้งสิ้น 140 ชั่วโมง
ระยะเวลาอบรม : ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2552
สถานที่ : บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด
วิทยากร :  กัญชร มัททวีวงศ์ และทีมงาน

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 04 สิงหาคม 2009 เวลา 08:50 น. )