<< ย้อนกลับ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รายชื่อวิชาที่มี

0014031602 - Environment and Resources Management
ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ (M_H)
0024931101 - วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ (M_H)
0034031102 - Biology
ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์ (M_H)
0044032502 - จุลชีววิทยา
somporn suvimoltheerabute (F_H)
0054031602 - Environment and Resources Management
Wanna Sripetcharaporn (F_W)
0064031102 - Biology
Daranai Robmuang (F_H)
0074021104 - Fundamental of chemistry
suchada boonniyom (F_N)
0084021112 - Chemistry in Daily Uses
ประนอม สุขเกื้อ (M_N)
0094022601 - เคมีวิเคราะห์
ชื่นสุมณ ยิ้มถิน (M_N)
0104022501 - เคมีเชิงฟิสิกส์
ชื่นสุมณ ยิ้มถิน (M_N)
0114071105 - PHYSICS 1
SONGSRI ANIRUT (M_N)
01221212121 - Lab Physic 1
SONGSRI ANIRUT (M_N)
0134071105 - Physics I
จารุณี เนียมทอง (F_S)
0144931605 - มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ณัฐนันธ์ ศักดิ์ทวีกุลกิจ (F_H)
0154071105 - Physics I
Thanjira Boonpichayapha (F_N)
0164071113 - ฟิสิกส์เบื้องต้น
สุชาติ ขันธบุตร (M_H)
141441 - test2
songwut yaikamuk
4001206 - นาโนเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
Panida Lorwongtragool
4021303 - เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
Ampol Phosri
4031103 - Biology Laboratory
ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์
4032502 - Microbiology
Pornpan Noymicro
4032701 - Genetics
ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์
4033531 - Microbiological Wastewater treatment
ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์
4033805 - Seminar in Microbiology
ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์
4071103 - Science for Everyday Use
พงฐฉัตร เนียมทรง
4071104 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology )
พงฐฉัตร เนียมทรง
4071105 - Physics_
Jarunee Niemtong
4071105 - ฟิสิกส์ 1 ( PHYSICS 1 )
พงฐฉัตร เนียมทรง
4071115 - Principle of Physics
siripan rungsang
4071115 - หลักฟิสิกส์
พงฐฉัตร เนียมทรง
4931605 - วิชา  493-16-05 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์
4971102 - Basic Physics
Siripan Rungsang
SCI1234 - การวิจัยในชั้นเรียน
ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์
SCI4031103 - 403-11-03 Biology Laboratory
ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์

:

 

<< ย้อนกลับ


Powered by Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.© RMUTSB e-Learning