Biostatistics

4033115 - ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์

เอกสารและแหล่งเรียนรู้

 เลื่อนขึ้น |   ค้นหา |  ดาวน์โหลดไฟล์ของวิชา

แสดงรายชื่อไฟล์ | แสดงภาพขนาดเล็ก
 
ชื่อ ขนาดไฟล์ วันที่
ChiSquareDis.pdf 36.4 KB 26.10.2016
FDistribution.pdf 60.31 KB 26.10.2016
HUN_403-31-05.pdf 1.93 MB 04.07.2017
tDistribution.pdf 45.69 KB 26.10.2016
การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง_โดยใช้_t-test_โปรแกรม_SPSS.doc 201.5 KB 05.11.2016
1.25 MB 06.11.2018
1.93 MB 08.11.2017
ตารางลอการิธึม.jpg 318.86 KB 11.09.2016
ตารางเลขสุ่ม.gif 25.46 KB 11.09.2016
บทที่_19_การทดสอบไค_-_สแควร์.doc 126.5 KB 08.11.2017
บทนำ.ppt 899 KB 01.09.2016
มคอ._๓_ชีวสถิติ_ภาค_๑_ปี_๒๕๖๑.doc 315.5 KB 06.08.2018
สัปดาห์ที่_2_การจัดการข้อมูล_-Organizing_Data-.ppt 1.93 MB 07.09.2016
สัปดาห์ที่_3_วิธีการทางสถิติพรรณนา_การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง.ppt 946 KB 11.09.2016
1.47 MB 28.09.2016
สัปดาห์ที่_5_การหาตำแหน่งของข้อมูล.ppt 596 KB 21.09.2016
382 KB 09.10.2016
450 KB 09.10.2016
สัปดาห์ที่_8_การทดสอบสมมติฐาน.ppt 1.29 MB 31.10.2018
เพิ่มเติมการลงจุดแบบกล่อง_-box_plot-.pptx 379.63 KB 24.10.2016
แบบฝึกชีวสถิติ_การนำเสนอด้วยแผนภูมิ.doc 460 KB 11.09.2016
แบบฝึกหัดที่_1___วิชาชีวสถิติ.doc 72.5 KB 13.09.2017
โจทย์ตารางแจกแจงความถี่.docx 15.14 KB 26.08.2018

ชื่อผู้สอน:ผู้จัดการวิชา รหัสวิชา 4033115 : ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์
Powered by Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.© RMUTSB e-Learning