Genetics Laboratory

4032702 - ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์

เอกสารและแหล่งเรียนรู้

 เลื่อนขึ้น |   ค้นหา |  ดาวน์โหลดไฟล์ของวิชา

แสดงรายชื่อไฟล์ | แสดงภาพขนาดเล็ก
 
ชื่อ ขนาดไฟล์ วันที่
helix_1.jpg 64.55 KB 07.11.2018
175 KB 01.01.2017
ปฏิบัติการที่_2_การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส.doc 49.5 KB 01.01.2017
ปฏิบัติการที่_3_การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส.doc 150 KB 05.02.2018
205 KB 05.02.2018
ปฏิบัติการที่_5_คาริโอไทป์_-ใหม่-.doc 126 KB 28.01.2019
ปฏิบัติการที่_6__การสกัด_DNA_จากสิ่งมีชีวิตอย่างง่าย.doc 51.5 KB 10.01.2017
ปฏิบัติการที่_7_การสร้างแบบจำลอง_DNA_-ใหม่-.doc 625.5 KB 28.10.2017
550.5 KB 04.11.2018
ปฏิบัติการที่_9_การตรวจสอบเพศจาก_drumstick_ของเซลล์เม็ดเลือดขาว.doc 244 KB 10.01.2017
53.5 KB 26.03.2018
63 KB 10.01.2017
47.5 KB 18.03.2019
มคอ._๓_วิชาพันธุศาสตร์_ภาค_๒_ปี_๒๕๖๑.doc 288.5 KB 17.12.2018

ชื่อผู้สอน:ผู้จัดการวิชา รหัสวิชา 4032702 : ผศ.ดร.จุมพต พุ่มศรีภานนท์
Powered by Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.© RMUTSB e-Learning