ฟิสิกส์เบื้องต้น

0164071113 - สุชาติ ขันธบุตร (M_H)

 

 วิชา 407-11-13 ฟิสิกส์เบื้องต้น (Introductin to physics ) 


 จำนวน 3 หน่วยกิต(3-0-6)


 หลักสูตรระดับปริญญาตรี


ชื่อผู้สอน:ผู้จัดการวิชา รหัสวิชา 0164071113 : สุชาติ ขันธบุตร (M_H)
Powered by Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.© RMUTSB e-Learning